Privacybeleid

De verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door AMP NV, dat zijn hoofdzetel heeft te Lennikse Baan 451, 1070 Anderlecht, België, en geregistreerd is onder ondernemingsnummer 0403.482.188.

Het Distriweb-webportaal dat door AMP wordt beheerd, is beschikbaar op het volgende webadres: www.distriweb.be.  Via het webportaal kan een verkooppunt geëxploiteerd worden om een aantal bewerkingen uit te voeren, zoals goederen kopen en beheren en retourzendingen afhandelen. 
AMP maakt deel uit van de Ubiway Group die deel uitmaakt van Bpost.

Toepassingsgebeid van de privacyverklaring

AMP hecht waarde aan privacy en zet zich daarom in om de (persoons)gegevens van al zijn stakeholders met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen en om persoonsgegevens alleen op een eerlijke en rechtmatige manier te verwerken. Deze Privacyverklaring is van toepassing op onze klanten, partners en bezoekers van de website voor de persoonsgegevens die door AMP via deze website worden verzameld en verwerkt en de daarmee verband houdende diensten.

Deze Privacyverklaring bevat essentiële informatie over hoe AMP, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelt en verwerkt en over de doeleinden waarvoor het dit doet, en legt uw rechten als betrokkene uit.

Verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. U kunt uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken in het kader van de volgende activiteiten, voor de overeenkomstige doeleinden en op basis van de vermelde gronden:

 • Contactformulier of correspondentie: Door het invullen van het contactformulier op de website geeft u AMP toestemming om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw vraag of bericht te verwerken. Als u rechtstreeks contact met ons opneemt (per e-mail, telefoon of brief), verwerken wij uw contactgegevens en de inhoud van deze correspondentie. We gebruiken deze informatie alleen om uw vraag of bericht behoorlijk te kunnen behandelen.
  In dat kader verzamelen we onder andere de volgende informatie: 
  - Identificatiegegevens (d.w.z.: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres ...)
  - Professionele gegevens (d.w.z.: organisatie waarvoor u werkt, professioneel e-mailadres, verkooppunt, klantnummer enz.)
 • Aanmaken van een account op de website: Alleen de klanten van Distriweb hebben de mogelijkheid om een account aan te maken op de website. Wij verwerken de persoonlijke gegevens die u hebt ingevoerd bij het aanmaken van uw online account. Bij deze gegevens verzamelen wij uw voornaam, achternaam, e-mail, persoonlijk adres, titel, telefoonnummer, e-mailadres, wachtwoord, login, naam van de winkel en adres van de winkel. 
  De gegevens die u verstrekt, worden gebruikt om u uit te nodigen voor een informatiesessie, om uw creatiebestand te maken, of om u bijkomende informatie toe te sturen.
  Distriweb biedt de mogelijkheid om verschillende accounts aan te maken op eenzelfde profiel. In dat geval verwerkt AMP ook de persoonlijke gegevens die u invoert met betrekking tot uw werknemers. 
 • Voor verkoop- en marketingdoeleinden: Wanneer u een klant bent, kan AMP uw naam en contactgegevens gebruiken voor directmarketingcampagnes, om u te informeren over promoties met betrekking tot de producten en diensten die AMP levert. We kunnen de gegevens ook gebruiken om gerichte aanbiedingen te doen, bijvoorbeeld via e-mail, of om een advertentie te tonen op onze eigen website. Wij sturen deze mededelingen of plaatsen de advertenties, op basis van het legitieme belang van AMP, als wij merken dat u geïnteresseerd bent in of voordeel haalt uit onze diensten of producten.

 • Nieuwsbrief: Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, door bij het aanmaken van de account het vakje aan te vinken, verwerkt AMP uw e-mail op basis van uw toestemming en met als doel u relevante informatie te sturen en u op de hoogte te houden van ons laatste nieuws. Wij doen een beroep op een externe dienstverlener Campaign Monitor om de levering van onze nieuwsbrief te monitoren. Onze nieuwsbrief bevat zogenaamde 'tracking pixels'. Een tracking pixel is een miniatuurbeeld dat een statistische analyse mogelijk maakt van de impact van een marketingcampagne, bijvoorbeeld om te controleren of de e-mail met de nieuwsbrief werd geopend. De persoonlijke gegevens die via deze pixels worden verzameld, worden opgeslagen en geanalyseerd om de vorm en inhoud van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud in te toekomst beter af te stemmen op uw interesses. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U kunt zich altijd afmelden voor deze nieuwsbrief via de afmeldlink in de e-mails. 

 • Cookies: Deze website maakt gebruik van cookies die gegevens over uw navigatiegeschiedenis verzamelen. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u ons cookiebeleid raadplegen. 

 • Voor de levering van onze producten & diensten: Wanneer u bepaalde producten of diensten van AMP koopt, verzamelen wij uw contactgegevens en factuurgegevens. Dit met het oog op het leveren van onze diensten en het beheren van onze (klant)relatie en op basis van uw koopovereenkomst met AMP.

 • Andere relaties: Wij verzamelen de contactgegevens van onze huidige of toekomstige leveranciers en partners. Wij verwerken deze informatie om onze overeenkomsten te sluiten en onze relaties of samenwerkingsverbanden te beheren. Deze verwerking is dus gebaseerd op het afsluiten en uitvoeren van onze contracten en zakenrelaties.

AMP beschouwt uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijk en verbindt zich ertoe deze alleen te verwerken op een wijze die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens in eerste instantie werden verzameld.

Uw rechten als betrokkene

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn of haar rechten uit te oefenen zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De betrokkene kan de volgende rechten uitoefenen:

Recht van toegang

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en om een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die AMP over u verzamelt.

Recht op correctie

U hebt altijd het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten corrigeren.

Recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten")

U kunt verzoeken om uw persoonlijke gegevens uit de systemen van AMP te laten verwijderen.

Wegens contractuele of wettelijke verplichtingen kan het verzoek om uw persoonsgegevens te wissen niet altijd worden ingewilligd. AMP zal met deze verplichtingen rekening houden bij het beantwoorden van uw verzoek.

Recht op bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking plaatsvindt op grond van het rechtmatige belang van AMP of op grond van het algemeen belang. We zullen de verwerking stoppen, tenzij we kunnen bewijzen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking of voor de uitoefening van wettelijke rechten. U kunt ook bezwaar maken in het geval van direct marketing, zodat de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Recht om uw toestemming in te trekken

Voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die AMP met uw toestemming heeft verzameld, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. U kunt zich bijvoorbeeld altijd afmelden voor de nieuwsbrieven. De intrekking van uw toestemming is echter niet van toepassing op de verwerking die eerder door AMP is uitgevoerd.

Recht op beperking van verwerking

In bepaalde gevallen heeft de betrokkene recht op beperking van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. We zullen uw gegevens blijven opslaan, maar we zullen het gebruik ervan beperken. U kunt dit verzoek bijvoorbeeld indienen wanneer u denkt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, of wanneer de verwerking door AMP niet gerechtvaardigd is. We hoeven deze verzoeken alleen in te willigen in specifieke gevallen zoals vastgesteld in de wet.

Recht op gegevensoverdracht 

De betrokkene heeft het recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die door AMP worden verwerkt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en/of deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven.

Deze rechten kunnen gratis worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar Dpo@ampnet.be. Wij verbinden ons ertoe uw verzoek binnen een maand na ontvangst te beantwoorden. Het is mogelijk dat wij eerst aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is.

Recht om een klacht in te dienen 

Indien u op eender welk moment meent dat AMP uw privacy schendt, hebt u het recht om een klacht in te dienen de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.

Bekendmaking aan derden

AMP zal geen persoonsgegevens van betrokkenen aan derden meedelen en geen persoonsgegevens van betrokkenen openbaar maken, tenzij in de volgende specifieke gevallen:

 • Persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld tussen de verschillende filialen van AMP, indien deze overdracht nodig is voor de levering van onze producten of diensten in overeenstemming met het vooraf bepaalde doel.
 • Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met externe dienstverleners waaraan AMP bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft uitbesteed. Zij zijn in ieder geval beperkt tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze instructies en indien nodig wordt er een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten, zodat zij gehouden zijn om te voldoen aan alle verplichtingen die worden opgelegd door de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.
 • Indien de toepasselijke wet- of regelgeving dit vereist.

Wat betreft internationale doorgifte van persoonsgegevens en verwerking buiten de Europese Economische Ruimte (EER), worden uw gegevens alleen doorgegeven aan andere AMP-filialen of partijen in derde landen, zoals softwareleveranciers en cloud- of mailingdiensten, wanneer dit is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij garanderen passende waarborgen die ervoor zorgen dat uw rechten ook buiten de EER door de ontvanger van de gegevens worden gerespecteerd, met inachtneming van een passend niveau van gegevensbescherming.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

AMP erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen, of voor de uitvoering van een contract of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. De bewaartermijnen verschillen naar gelang van het soort verwerkingsactiviteit en het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Uw persoonlijke gegevens die worden verzameld binnen het gebruik van uw Distriweb-account zullen bewaard worden zolang uw account actief is. Na de sluiting van uw rekening worden uw gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor de administratie van de sluiting van de rekening en wat daaruit voortvloeit. 

De persoonlijke gegevens die wij op basis van uw toestemming verzamelen, worden door ons bewaard zolang uw toestemming geldig is.

Wij bewaren klanten- en leveranciersinformatie over uw aankopen zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is om onze overeenkomsten uit te voeren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) en om geschillen op te lossen of overeenkomsten af te dwingen. Deze persoonlijke gegevens worden derhalve bewaard voor de duur van onze contractuele relatie en gedurende 10 jaar daarna.

In alle gevallen kunnen persoonsgegevens voor een langere periode worden bewaard indien daar een wettelijke of reglementaire reden toe is, of voor een kortere periode indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens en er geen gerechtvaardigde reden meer is om deze te bewaren.

Wij garanderen slechts beperkte toegang te verstrekken tot gearchiveerde gegevens en uw persoonlijke gegevens te verwijderen of anonimiseren indien de bewaartermijn is verstreken.

Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens

AMP heeft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang alsook de bekendmaking van uw persoonsgegevens aan derden en elke andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen.

We hebben alles in het werk gesteld om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatiesystemen en diensten die persoonlijke gegevens verwerken, te waarborgen. Deze maatregelen omvatten fysieke en operationele veiligheidsmaatregelen, toegangscontrole, sensibiliserings- en vertrouwelijkheidsbepalingen. Al onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de privacy en veiligheid van uw gegevens te respecteren.

Contactgegevens

Als u opmerkingen of vragen hebt over de informatie in deze Verklaring, of over andere kwesties met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door AMP, neem dan contact op met ons contactpunt voor gegevensbescherming: Dpo@ampnet.be.

Als u liever per post contact met ons opneemt, kunt u dat doen op het volgende adres: 
Lennikse Baan 451, 1070 Anderlecht, België,

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken om veranderingen in onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving weer te geven. Dit doen we door de bijgewerkte versie op deze AMP-website te plaatsen. Wanneer wij wijzigingen in onze Privacyverklaring publiceren, zullen wij de datum en het versienummer van de "laatste update" van onze Privacyverklaring wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen op onze homepage worden vermeld. Wij raden u evenwel aan om onze Privacyverklaring regelmatig te lezen.

The meaning of cookies

 • agreed-cookie: This cookie keeps track on if the end user agreed to use cookies on the site.
 • agreed-cookie-categories: Lists cookie categories for which a consent is given.
 • has_js: Indicates whether or not the visitors browser has JavaScript enabled.
 • lang: Contains the code of the chosen language of the site.
 • promo_splash_popup: Indicates whether a Promo Splash Pop-up has been displayed.
 • _ga: This cookie name is associated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.
 • _gid: This cookie name is associated with Google Universal Analytics. This appears to be a new cookie and as of Spring 2017 no information is available from Google. It appears to store and update a unique value for each page visited.
 • _gat: This cookie name is associated with Google Universal Analytics, according to documentation it is used to throttle the request rate - limiting the collection of data on high traffic sites.
 • AMP_TOKEN: This cookie name is associated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonly used analytics service. This cookie contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service.
 • _hjClosedSurveyInvites: Hotjar cookie that is set once a visitor interacts with an External Link Survey invitation modal. It is used to ensure that the same invite does not reappear if it has already been shown.
 • _hjDonePolls: Hotjar cookie that is set once a visitor completes a survey using the On-site Survey widget. It is used to ensure that the same survey does not reappear if it has already been filled in.
 • _hjMinimizedPolls: Hotjar cookie that is set once a visitor minimizes an On-site Survey widget. It is used to ensure that the widget stays minimized when the visitor navigates through the site.
 • _hjDoneTestersWidgets: Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor submits their information in the Recruit User Testers widget. It is used to ensure that the same form does not re-appear if it has already been filled in.
 • _hjIncludedInSample: This cookie is associated with web analytics functionality and services from Hot Jar. It uniquely identifies a visitor during a single browser session and indicates they are included in an audience sample.
 • _hjShownFeedbackMessage: Hotjar cookie that is set when a visitor minimizes or completes Incoming Feedback. This is done so that the Incoming Feedback will load as minimized immediately if the visitor navigates to another page where it is set to show.
 • _hjid: Hotjar cookie that is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the random user ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID.
 • _hjRecordingLastActivity: This should be found in Session storage (as opposed to cookies). This gets updated when a visitor recording starts and when data is sent through the WebSocket (the visitor performs an action that Hotjar records).
 • hjTLDTest: When the Hotjar script executes it tries to determine the most generic cookie path that should be used, instead of the page hostname. This is done so that cookies can be shared across subdomains (where applicable). To determine this, the cookie is stores for different URL substring alternatives until it fails. After this check, the cookie is removed.
 • _hjUserAttributesHash: User Attributes sent through the Hotjar Identify API are cached for the duration of the session in order to know when an attribute has changed and needs to be updated.
 • _hjCachedUserAttributes: This cookie stores User Attributes which are sent through the Hotjar Identify API, whenever the user is not in the sample. These attributes will only be saved if the user interacts with a Hotjar Feedback tool.
 • _hjLocalStorageTest: This cookie is used to check if the Hotjar Tracking Script can use local storage. If it can, a value of 1 is set in this cookie. The data stored in_hjLocalStorageTest has no expiration time, but it is deleted almost immediately after it is created.
 • _hjptid: This cookie is set for logged in users of Hotjar who have Admin Team Member permissions. It is used during pricing experiments to show the Admin consistent pricing across the site.
 • _hjAbsoluteSessionInProgress: This cookie is used to detect the first pageview session of a user. This is a True/False flag set by the cookie.